vdVeen Genealogy

Ynhâld fan it archief

276 Foto's

71 Roubrieven

66 dokuminten, hjirûnder beskreaun


dokumint 217
Brief fan 27 M. 1963 Gjin ôfstjoerder.
dokumint 218
DE KOERIER, no. 164, 7 april 1945 Yllegaal nijsblêd, 2e wrâldoarloch Siden: 2
dokumint 219
Taspraak fan Geert Egberts van der Veen mei it yngebrûknimmen fan de ferboude grifformearde tsjerke yn Earnewâld op 21 desember 1951. Siden: 10
dokumint 220
Taspraak fan Geert Egberts van der Veen mei it yngebrûknimmen fan it oargel yn de grifformearde tsjerke fan Earnewâld yn 1952. Siden: 13
dokumint 221
Zakboekje landweer fan Geert Egberts van der Veen, 1921. Siden: 7
dokumint 222
Brief, Leiden 19 mei 1960 Oan: Geert Egberts van der Veen en Henrikje Daniels van der Meulen, yn ferbân mei harren 40-jierrich houlik. Fan: Jetse, immen dy yn de oarloch by har wenne. Siden: 1
dokumint 223
Boekhoudferslach 1960 Fan: Administraasjekantoar Steegstra yn Swol. Foar: Geert Egberts van der Veen. Siden: 5
dokumint 224
Skuldbekentenis fan Daniel Rinderts van der Meulen foar in bedrach fan 600 gûne, dat hy lient fan notaris Sjouke de Jong fan Hurdegaryp op 7 maaie 1898. De liening is foar syn beheinde broer Lykele, fan wa hy curator is. Siden: 1
dokumint 225
Brief fan Trijntje Daniels van der Meulen oan har tante Hendrikje Daniels van der Meulen, 22 februari 1980 Siden: 3
dokumint 226
Militair zakboekje van Geert Egberts van der Veen, 1926 Siden: 8
dokumint 227
Hushâldboekje fan Geert Egberts van der Veen en Hendrikje Daniels van der Meulen. Fan maaie 1949 oant maart 1963. siden: 27
dokumint 228
Notitieboekje fan Geert Egberts van der Veen. Saken dy mei de tsjerkeferbou yn Earnewald, omtrint 1951, te meitsjen hawwe. Siden: 18
dokumint 229
Brief, Harderwijk 6 juny 1918 Fan: Geert Egberts van der Veen Oan: Hiltje Kornelis Jeltema siden: 4 Eftergrûn; Geert Egberts hat fan syn 12e oant syn 25e libbensjier by syn tante Antje Geerts van der Veen, yn Rinsumageast, wenne. Hiltje is in dochter fan syn tante.
dokumint 230
Trouboekje fan Egbert Geerts van der Veen en Sytske Klazes Bouwer, troud 1894. Siden: 6
dokumint 231
Brief, Garijp 6 mei 1963 Fan: Egbert Geerts van der Veen Oan: syn âlden, Geert Egberts van der Veen en Hendrikje Daniels van der Meulen Siden: 1
dokumint 232
Foardracht "Deining in de A.R. partij", ynlieding ta discussie, Earnewâld, 19 jan. 1965. Fan Geert Egberts van der Veen. Siden: 4
dokumint 233
Brief, Joigny 12 oktober 1961 Fan: Sytske Kornelis Jeltema Oan: Geert Egberts van der Veen en Hendrikje Daniels van der Meulen Siden: 2
dokumint 234
Briefkaart, Renkum Fan: Elizabeth Jans Drayer Oan: har man Rindert Daniels van der Meulen Siden: 2
dokumint 235
Trouboekje fan Geert Egberts van der Veen en Hendrikje Daniels van der Meulen, troud 20 maaie 1920. Siden: 6
dokumint 236
Paspoort fan Sijke Jochums Admiraal, 1921 Siden: 5
dokumint 237
DE KOERIER, no. 162. 4 april 1945 Yllegaal nijsbled, 2e wrâldoarloch Siden: 2.
dokumint 238
Neilittenskip fan Sijke Jans Bosma, weduwe fan Daniel Rinderts van der Meulen Akte van skieding dd. 1941 Kopie fan boelskiedingsakte Siden: 4
dokumint 239
Brief, 4 maaie 1963 Fan: Trijntje Daniels van der Meulen oan: Geert Egberts van der Veen en Hendrikje Daniels van der Meulen Siden: 2
dokumint 240
Identiteitskaart fan Geert Egberts van der Veen, 11 April 1961 Siden: 1
dokumint 241
Kaart, kondoléânsje nei oanlieding fan it fersjerren fan Egbert Geerts van der Veen yn 1924 Fan: Bouma
dokumint 242
Dokument fan it ministerie fan lânbou en fiskerij, 1944, oangeande de 'scheurplicht', de ferplichting om greide om te ploegjen meast foar earpelteelt. Poststempel 22 juli 1944 Siden: 1
dokumint 243
DE KOERIER, no. 163, 6 april 1945. Illegaal nijsblêd, 2e wrâldoarloch. Siden: 2
dokumint 244
Identiteitskaart fan Hendrikje Daniels van der Meulen, 13 July 1972.
dokumint 245
DE KOERIER, no. 165, 9 april 1945 Yllegaal nijsblêd, 2e wrâldoarloch Siden: 2
dokumint 246
Diploma algemene landbouwursus, Geert Egberts van der Veen, 30 maart 1942.
dokumint 247
Kranteknipsels fan jubilea ensf. út de neilittenskip fan Geert Egberts van der Veen.
dokumint 248
Brief, Alphen aan den Rijn, 23 februari 1986 Fan: Bouwe Daniels van der Meulen Oan: Egbert Geerts van der Veen
dokumint 249
Taxatie-rapport betreffende de roerende lichamelijke goederen behorende tot de nalatenschap van wijlen Sijke Bosma, weduwe D.R. v.d. Meulen, overleden te Suawoude 4 juni 1941. Siden: 3
dokumint 250
Koarte foardracht fan Geert Egberts van der Veen oer de financiele problemen fan de tsjerkelike gemeente, ûntstien troch de kosten fan ferbouwing, oktober 1952. Siden: 2
dokumint 251
Brief, Culemborg 15 july 1992 Fan: D van der Meulen oan: Egbert Geerts van der Veen
dokumint 252
Brief, Hardenberg 18 maaie 1970 Fan: jullie jeugdvrienden Tjitte en Geerte Oan: Geert Egberts van der Veen en Hendrikje Daniels van der Meulen Siden: 2
dokumint 253
Brief, Veenendaal 31 maaie 1970, frysktalich Fan: Durk Dillingh Oan: Geert Egberts van der Veen en Hendrikje Daniels van der Meulen
dokumint 254
Boekje 'Publieke Verkooping van Sate en Landen te- en onder Suawoude, ten overstaan van notaris S. Terpstra te Giekerk op 13 en 27 November 1940' Siden: 4 (De siden mei beskriuwing fan greide weilitten)
dokumint 255
DE KOERIER, no.166, 10 april 1945 Yllegaal nijsblêd, 2e wrâldoarloch Siden: 2
dokumint 256
Twa krante artikels oer it 40-jierrich jubileum fan Hylkje Daniels van der Meulen yn de ferpleging.
dokumint 257
NOTA fan A. A. Veeninga, mr. timmerman en houthandel, foar Geert Egberts van der Veen, jannewaris 1925
dokumint 258
Brief fan S. Terpstra, notaris yn Gytsjerk, oan Geert Egberts van der Veen, 22 augustus 1940.
dokumint 259
Hamburg 1 augustus 1919 Erinnerungsblatt Niederländische Zentrale für Ferienkinder aus Deutschland, für herrn D.R. van der Meulen.
dokumint 260
Brief fan Steegstra's administratiekantoor, 13 december 1961, oan Geert Egberts van der Veen. Siden: 2
dokumint 261
Skuldbekentenis, Suwâld 24 maaie 1901. Daniel Rinderts van der Meulen lient 700 gûne fan Taeke Everts Liezenga, boerenknecht te Teerns. Taeke Everts wie in âldfeint dy yn de tiid nei 1885 by Daniel Rinderts wurke hat.
dokumint 262
Brief, gjin datum. Fan: Marten en Sietske Oan: Geert Egberts van der Veen en Hendrikje Daniels van der Meulen
dokumint 263
Brief, Dokkum 7 maaie 1920 Fan: Klaske Oan: Hendrikje Daniels van der Meulen Siden: 2
dokumint 264
Briefkaart, Garyp 9 Maart 1967 Fan: Egbert Geerts van der Veen Oan: Geert Egberts van der Veen en Hendrikje Daniels van der Meulen Siden: 2
dokumint 265
Briefkaart, Lekkum 27 jannewaris 1908 Fan: Egbert Geerts van der Veen Oan: Kornelis Sijes Jeltema Siden: 2
dokumint 266
Brief, Amsterdam 16 maaie 1970 Fan: Aan Daniels van der Meulen en Sjoukje Wiegersma Oan: Geert Egberts van der Veen en Hendrikje Daniels van der Meulen
dokumint 267
Brief, Vlissingen Maaie 1920 Fan: ??? Wisse Oan: Geert Egberts van der Veen en Hendrikje Daniels van der Meulen Siden: 3
dokumint 268
Brief, Zwolle 15 maaie 1920 Fan: Henricus Steegstra Oan: Geert Egberts van der Veen en Hendrikje Daniels van der Meulen Siden: 4
dokumint 269
Briefkaart, Beetgum 1920 Fan: R. Bosch Oan: Hendrikje Daniels van der Meulen Siden: 2
dokumint 270
Eremedaille Geert Egberts van der Veen, 14 april 1971 siden: 2
dokumint 271
Oanplakbiljet foar it boelgoud fan Jan Petrus Bosma, 6 maaie 1890.
dokumint 272
Brief, Cézy 26 oktober Fan: Sytske Kornelis Jeltema Oan: Geert Egberts van der Veen en Hendrikje Daniels van der Meulen Siden: 2
dokumint 273
Briefkaart, Amersfoort 18 maaie 1920 Fan: A. van Woudenberg Oan: Geert Egberts van der Veen en Hendrikje Daniels van der Meulen Siden: 2
dokumint 274
Schuldbewijs, Hardegarijp 12 maaie 1908 Daniel Rinderts van der Meulen lient 900 gûne fan Notaris Sjouke de Jong.
dokumint 275
Kondoléânsjebrief, Hurdegaryp 9 febrewaris 1980. Fan: J.H. van der veen, Hurdegaryp A. van der Veen, Ureterp Oan: fam. van der Veen Nei oanlieding fan it ferstjerren fan Geert Egberts van der Veen.
dokumint 276
Brief, 19 maart 1961 Fan: Sytske Geerts van der Veen Oan: Geert Egberts van der Veen en Hendrikje Daniels van der Meulen
dokumint 277
Identiteitskaart fan Geert Egberts van der Veen, 3 July 1972
dokumint 278
Brief, gjin datum Fan: Sytske Geerts van der Veen Oan: Geert Egberts van der Veen en Hendrikje Daniels van der Meulen
dokumint 279
Brief, gjin datum. Fan: J.G. Dijkstra, rusthuis Beukelear Oan: fam. van der Veen
dokumint 280
Skuldbekentenis, Suwâld 28 november 1895. Rindert Daniels van der Meulen lient 300 gûne fan wed. T de Vries fan Hurdegaryp. Mei tekene troch syn skoanheit Jan Petrus Bosma.
dokumint 409
Side 1; In artikel út de 'Stellingwerver' oer Trijntje Linzes van der Wal yn ferbân mei har 101'e jierdei. Side 2 en 3; lokwinsken fan it keninklik hûs, en de kommisaris fan Fryslân, mei it berikken fan har 100'e jierdei 19 juli 1996.
dokumint 410
Trouboekje fan Sijds Jans Kamstra en Trijntje Linzes van der Wal. Siden: 6

vdVeen Genealogy