Fan tiid ta tiid stjûre minsken my foto's en dokumenten, wêrfan hjir in lytse gearstalling. Al dyjingen dy bydroegen hawwe tige tank! Hawwe jo, achte besiker, foto's fan Feanwâldsterwâl en omkriten fan foar 1920 yn besit, en wolle jo dy beskikber stelle foar dizze side, stjûr my dan in berjochtsje mei it kontaktformulier.

De linken yn de teksten by de foto's ferbine troch nei de side fan persoanen yn it genealogyske part fan dizze webside. Klik of druk op foto's en dokumenten foar fergrutting. Guon ôfbyldingen besteane út meardere siden.

Jitske Gerbens de Vries is in tante fan Theunis Ybeles van der Veen, en mem fan Lijsbert Alles van der Wal. Op dizze foto makke yn it jier 1897 is hja te sjen mei har soan Germ (Gerben). Jitske Gerbens is berne yn it jier 1806 en in jier nei it meitsjen fan dizze foto overleden. Sy wenne mei har man Alle Uilkes van der Wal op de Streek, west fan it Smelpaad, tsjinoer Ybele Teunis van der Veen dy mei har suster Jelske troud wie.
Klaas Jelles Veenstra en Lijsbert Alles van der Wal trouden yn 1870. Sy krigen 3 soannen. De earste beide, Jelle berne 1871, en Alle berne 1874, binne jong stoarn. Alle mei 6 jier yn 1880, en Jelle mei 13 jier yn 1883. Yn 1881 krigen Klaas Jelles en syn frou, sy wie doe al 42 jier, wer in soan dy hja Alle neamt hawwe. Nei it overlijden fan Jelle yn 1883 is hy it ienichst bern. In jier letter hawwe hja dit '3-lûk' meitsje litten by Thomas Martin Staas, fotograaf oan de Willemskade yn Ljouwert. Lijsbert Alles is in dochter fan Jitske Gerbens de Vries.
Theunis Ybeles van der Veen en Tietje Jelles Veenstra. Theunis Ybeles is lid fan wat wy wol de 'Ybele takke' neame. Syn oerpake Ybele Teunis hat togearre mei syn broer Pier Teunis, ús foarfaar, 1811 yn Feanwâlden de namme van der Veen oannaam. Theunis Ybeles is in tantesizzer fan Jitske Gerbens de Vries. Syn frou Tietje Jelles in suster fan Klaas Jelles Veenstra.
Kornelis Sijes Jeltema en Antje Geerts van der Veen. Antje Geerts is de âldste suster fan ús oerpake Egbert Geerts. Berne yn 1861 oan de Streek, ûngefear wêr no nr. 17 is. In jier nei it ferstjerren fan har beide âlders is sy troud mei Kornelis Sijes fan Oentsjerk. Sy hawwe yn Readtsjerk, Rinsumageast, en it lêstoan yn Suwâld wenne. Yn Rinsumageast buorken sy op de pleats 't Rietveld'.
Egbert Geerts van der Veen en syn twade frou Jantje Pieters Namminga. Egbert Geerts is ús oerpake, in broer fan Antje en lyk as har berne oan de Streek. Hy hat in twalingbroer Pier fan wa wy helaas gjin foto hawwe. Hy wie 11 jier doe't syn beide âlders op sawat deselde dei overleden binne. Egbert wurd dan ûnderbrocht by syn omke Foppe Johannes Jansma yn Feanwâlden. Letter wennet hy, oant syn trouwen en ek noch in skoftsje dêrnei, yn by syn suster Antje yn Rinsumageast. Egbert Geerts hat lang as túnman wurke foar it St. Anthony gasthûs yn Ljouwert.
Jelle Bartelds Jansma is in omkesizzer fan Foppe Johannes Jansma, sjoch hjirboppe, en wie troud mei Trijntje Aukes Boskma, sy wie ea de âldste ynwenster fan Nederlân. Jelle Bartelds is 1874 berne oan de Streek.
Dizze keapbrief fan 7 febrewaris 1787 komt út it argyf fan de famylje Veenstra. It betreft in hûs dat op de hoeke fan 't Oare Ein en de Wâl stie, tink dat it adres hjoeddedei 't Oare ein 2 is, noch krekt yn Hurdegaryp dus, en fan in stik lân, de 'Klaverfenne' ûnder Feanwâlden. Ferkeaper is Jouke Klazes, keapers binne Klaas Jelles Hoekstra en syn frou Aatje Klazes, sy wurd yn de akte neamt as ûntfangster fan it eigendom, wat op himsels al bysûnder is omdat froulju yn dy tiid min of mear ûnder curatele fan de man stiene. Bysûnder is ek de ferklearring fan Hobbe Baerd van Sminia, de grietman fan Tytsjerksteradiel, dat de keap 3 kear yn de tsjerken en it gerjocht proklameard wurden is. Keapsom wie 1625 Caroli gûnen (fan 10 stoeren) en in ko dy takseard is op 25 gûnen. De Klaverfenne makke it grutste part fan de priis út, it hûs wurd skatten op 350 gûnen.
It trouboekje fan Feije Willems van der Wal en Jeltje Sytses Stenekes.Troud yn Burgum op 16 maaie 1885. In dochter fan harren, Janke, is troud mei Geert Hendriks van der Veen, in omkesizzer fan Egbert Geerts van der Veen. Jeltje Stenekes is de dochter fan in Grinzer skipper. Sy is, neffens har berteakte, per ûngelok yn Moarmwâld berne wêr har heit op dat moment in lading turf besocht te sliten.
De Veteranen, efter fan lofts nei rjochts: L. Boersma, boerearbeider P. v.d. Meulen, notaris Arnoldus van der Mossel, postkantoarhâlder Teunis Ybeles van der Veen, moalhanneler Bauke Kornelis van Weemen, smid Pieter Rijkens Venema, ferver Sake Fransciscus Antonides, boer foar: A. Reitsma, boerearbeider H. Kooistra, spoarweiwurker T. Hunia, kontroleur S. Roorda, fabryksarbeider De foto komt oarspronkelik by Hendrikje Jans Jongsma wei.
Foto fan dielnimmers en belutsenen by de melkerskursus fan 1927 yn Feanwalden. Ûnder lieding fan Anne Johannes van der Veen. Sjoch side 2 foar in kranteartikel mei nammen fan de minsken dy op de foto steane.
© 2018 VDVEEN.NET