Feanwâldsterwâl
Lidmaten 1743

Lyst fan Lidmaten Feanwâlden 1743

Namen en het getal der Ledematen, die ik a.d. 1743 in Feenwouden, dat als toen nog met Akkerwoude en Murmerwoude gecombineert was, op nader ondersoeken bij de eerste Huisvisitatien gevonden hebbe.

1. Ruurd Ruurds, obiit en 2. Trijntje Jans, Conjuges
3. Jan Pieters Boustra, Ludimag, en 4. Ymkjen Foekes, Conjuges
5. Hendrik Gabes en 6. Grietje Pybes, Conjuges
7. Teye Poppes en 8. Antje Teunis, Conjuges
9. Auke Pieters en 10. Joukjen Jelles, Conjuges
11. Hotse Egbers, obiit, en 12. Fokeltje Harmens, Conjuges
13. Jacob Gemts en 14. Ebeltje Larsjes, Conjuges, vertrokken met attestatie naar Oostermeer
15. Celie Martens, vidua

Aan de Vaart.

16. Claas Douwes en 17. Nieske Ellens, obiit, Conjuges
18. Hendrik Jacobs
19. Hinke Geerts, vidua
20. Tryntje Teunis ut: van Claas Ebes

In de Kerkbuuren na de Wegscheiding.

21. Jan Rienks en 22. Hiltje Idses, obiit, Conjuges
23. Taetske Siets, vidua, obiit
24. Wytske Oebles, vidua, obiit
25. Harmen Dirks en 26. Tjitske Claases, Conjuges
27. Evert Claases en 28. Elske Jacobs, Conjuges
29. Eeble Geerts en 30. Jetske Ydses, Conjuges
31. Hinke Alberts, vidua
32. Sytske Geerts, vidua
33. Eetse Douwes, obiit en 34. Tjeerdje Tjeerds, Conjuges
35. Antje Wygers, vidua
36. Trijntje Ruurds, vidua, obiit
37. Johannes Ypes en 38. Maayke Jans, Conjuges
39. Haye Sygers, obiit
40. Liebbe Diddes, obiit en 41. Trijntje Wilms, Conjuges

Aan de grote Buurstreek.

42. Jitske Hendriks
43. Melle Wygers, obiit en 44. Aaltje Botes, Conjuges
45. Freerk Ruurds, excommunicatus, obiit
46. Wubke Hendriks, vidua, obiit
47. Fedde Martens, obiit
48. Jan Martens, obiit
49. Gerben Bouwes en 50. Tietje Melles, obiit, Conjuges

In de kleine Buuren en bij het oude Kerkhof.

51. Claas Martens
52. Wilm Ruurds, obiit
53. Johannes Renses, viduus
54. Sypke Tjerks, vidua
55. Anders Geeles, vuduus, obiit
56. Claas Jeltes, obiit en 57. Antje Sjoerds, Conjuges
58. Sydse Poppes en 59. Antje Ebes, Conjuges
60. Melle Dirks, obiit en 61. Sytske Teunis, Conjuges

In de Kuikhorne, op de Heydstreek tot aan het hoge Hout op de Wal.

62. Antje Doejes, vidua, obiit
63. Wubke Hayes, vidua, obiit
64. Ridsert Michiels, obiit
65. Wychman Hayes, obiit en 66. Boukjen Wilms, Conjuges
67. Oege Keimpes, viduus, obiit
68. Maayke Abes, vidua, obiit
69. Janke Claases
70. Jan Metskes
71. Oeds Gerbens en 72. Neeltje Liepes, obiit
73. Claas Feyes en 74. Antje Hendriks
75. Gertje Gabes

Op de Wal.

76. Aaltje Pieters
77. Sjoukjen Claases Boorsma, vertrokken met attestatie na Buitenpost
78. Maayke Gosses
79. Tjeerd Claases
80. Aafke Jans
81. Sytske Jans
82. Dutsen Seykes, obiit
83. Maayke Cornelis
84. Claas Lieuwes, obiit en 85. Beytske Jans, obiit, Conjuges
86. Hinne Metskes en 87. Aaltje Jans, Conjuges
88. Trijntje Wilms
89. Gosse Foppes
90. Jentje Claases, vuduus, obiit
91. Albert Franses en 92. Aaltjen Lolkes, Conjuges
93. Jeltje Jans, obiit
94. Wytske Jans
95. Haukjen Yskes, vidua, obiit
96. Aale Wilms en 97. Trijntje Hets, obiit, Conjuges
98. Jan Folkes, obiit en 99. Lysbeth Sybes, Conjuges
100. Hiltje Beerens, vidua, obiit
101. Cornelis Alberts en 102. Engeltje Thijsses, Conjuges
103. Johannes Folkes
104. Frans Alberts, obiit en 105. Dieuke Sipkes, obiit, Conjuges
106. Tabe Lieuwes, obiit en 107. Antje Reitses, obiit, Conjuges

Ferklearjende wurdlyst:

Obiit - overleden
Ludimag - skoallemaster
Conjuges - echtpear
Vidua - widdow
Viduus - widner

© 2016 VDVEEN.NET