Feanwâldsterwâl
Kranten

In side mei links nei kranteartikels en adfertinsjes oangeande Feanwâldsterwâl en omkriten. Rangskikt op jiertal.

Yndex

1. Algemiene artikels 1750-2015

2. Ferkeap fan hûzen 1750 - 1840

3. Boelguodden 1750 - 1840


1. Algemiene artikels 1750-2015

1841 Aandenken Thijs Feenstra
1906 Schierstins, S. Koldijk
1938 Feanwâlden troch de ieuwen hinne, lêzing fan Fokke Hamstra
1938 Geen Veen en geen Wouden meer
1941 Jehannes Tsiiske
1948 De Ned. Hervormde kerk te Veenwouden
1953 Werf in Veenwoudsterwal houdt vandaag op te bestaan
1953 Vervening in de 16e eeuw
1954 Laatste schip vertrok uit Veenwoudsterwal
1956 Bewesten Veenwouden Lag Eens Middeleeuws Kerkdorp Eslawald (I)
1956 Bewesten Veenwouden Lag Eens Middeleeuws Kerkdorp Eslawald (II)
1959 Sietze Hoogeveen, scheepshelling
1977 Petear mei it ferline
1978 De helling van Veenwoudsterwal
1983 'n Apart Woudhuisje onder Hardegarijp
1992 It âlde doarp Remberdahusum: folslein weiwurden yn it Reidfjild
1994 De wereld van de zilveren maan
2002 Veenwouden en het gezicht van Grutte Wopke
2011 Feanwâldsterwâl echt doarp yn twa gemeenten

2. Ferkeap fan hûzen 1750-1840

1770 Earste fermelding fan Feanwâldsterwâl yn de Ljouwerter Krante
1778 12 Percheelen extra heerlyk KLYNLANDT, waarin eigenaar Alle Jurjens maar weinig heeft gegraven
1788 Stemdragende Zathe en Landen onder Veenwouden, bij Gerben Douwes bewoond
1791 Een stemdragend HORNLEGER bij Jelle Klases in eeuwige huur
1795 ZATHE en LANDEN aan de zuidkant van Veenwoudsterwal onder Veenwouden, by Feye Minnes gebruikt
1800 Een HUIS-STEED by Jan Willems gebruikt
1805 ZATHE aan de Heidstreek bij Dirk Douwes in gebruik
1807 Huizinge op Veenwoudsterwal onder Hardegarijp, te voren door Durk Ouwes bewoond
1809 Schoone Zathe bij Hendrik Ysbrands in gebruik
1813 Eene fraaie BUITENPLAATS, Schierstins genaamd
1813 Zathe en Landen in huur bij Sikke Wybes Bijma
1814 Huizinge te Cuikhorne, eigendom van Gosse Alles Hulsinga e.a.
1814 BUITENPLAATS met HEEREN HUIZINGE genaamd Schierstins
1814 Zathe in gebruik bij Hendrik Palias, bij het Godloos-Tolhuis
1814 HUIZINGE no. 85 toebehorende aan Aafke Wybrens Veenstra
1817 Zathe te Feenwoudsterwal onder Bergum, zijnde No.16, in gebruik bij Tjitske Hessels Hollander
1817 HUIZINGE en BAKKERY, No. 113, in huring bij Andries......
1817 Twee HUIZINGEN en ERVEN No. 43 en 47
1818 Huizinge op Veenwoudsterwal onder Veenwouden, zijnde No. 54, nagelaten bij Ybele Teunis vd Veen
1820 Huizinge No. 17, op de Veenwoudsterwal onder Bergum, in gebruik bij Gjalt Wybes Lindeboom
1822 HUIZINGE No. 129 en 142, toebehorende aan Wouter Gerrits Lyzinga
1823 De BUITENPLAATS Jagtlust
1824 HERBERG de Gouden Roemer, geq. No. 138, bij Alle Ages Fokkema in gebruik
1825 ZATHE bij Sikke Wybes Byma in gebruik
1825 HUIZINGE te Veenwoudsterwal, No. 62, in gebruik bij Sipke Cornelis vd Veen
1825 HUIZINGE te Veenwoudsterwal, bij mede-eigenaar Klaas Sybrens Koop bewoond
1827 HUIZINGE en SMEDERIJ van Jelte Lieuwes
1827 HUIZINGE geq. No. 47, gelegen op Veenwoudsterwal, in gebruik bij wed. Jurjen Douwes Postma
1827 ZATHE No. 19, bij Veenwoudsterwal onder Bergum, behoorende aan de erven Gjalt Wybes Lindeboom
1828 Noordend van huizinge No. 28 te Veenwoudsterwal, bewoond door Aaltje Lieuwes
1828 HUIZING No. 112, van Fokke Johannes vd Bij
1829 Huizing No. 18, nabij Veenwoudsterwal, onder Bergum, behorende aan Auke Jacobs Zijlstra
1829 HUIS No. 111 in de buren te Veenwouden
1829 HUIZING No. 90, bij Berend Alberts vd Werf als huurder in gebruik
1829 HUIZING en BAKKERIJ No. 116, van Taede Lammerts Minnema
1829 BOERENPLAATS in Cuikhorne, No. 54 onder Bergum, van wed. Lieppe Jitses de Vries
1829 HUIZING No. 49 te Veenwoudsterwal van Sipke Geerts Venema
1829 ZATHE in het gebuurte van Veenwouden, in gebruik bij Douwe Harmens Woelinga
1829 ZATHE No. 7 in gebruik bij Pieter Uilkes vd Wal, alsmede ARBEIDERSHUISJE No. 4
1830 BOERENHUIZINGE No.18, aan de Heidstreek onder Bergum, in gebruik bij Klaas Andries Bosma
1831 HUIZING No. 10, bij de Priesterakker, in gebruik bij Sander Johannes Henstra
1831 HUIZING No. 21 onder het behoor van Bergum, aan de kant van Veenwouden
1831 HUIZINGE en BAKKERIJ No. 54 van Sytse Hendriks Posthuma
1831 HUIZINGE en HERBERG met TOLLEN, No. 58, bij Tjibbe Jippes Hoekstra bewoond en gebruikt
1832 HUIZING No. 112 in de buurt te Veenwouden, bij Pieter Pieters Wallinga in gebruik
1833 Eene BUITENPLAATS, Schierstins genaamd
1834 HUIZING geq. No. 76. bij de buurt van Veenwouden, bij Sije Sijes Posthumus de Beer in gebruik
1834 HUIZING en voormalige BAKKERIJ, No. 54, gelegen op Veenwoudsterwal onder Veenwouden
1835 Huizinge op Veenwoudsterwal, No. 41, door Thomas Pieters Eijsinga bewoond
1835 HUIS en SCHIPHUIS, No. 40 onder Hardegarijp, bij de wed. Klaas Jacobs bewoond
1836 ZATHE en LANDEN nagelaten door Pieter Uilkes vd Wal
1839 HUIZINGE staande en gelegen te Veenwouden, geq. met No. 79
1839 HUIS en GROFSMEDERIJ op de Veenwoudsterwal, zijnde No. 43, bij Jan Jans Klompstra in gebruik
1839 HUIZINGE geq. No. 93 onder Veenwouden, bij den eigenaar Sander Johannes Henstra in gebruik
1840 BOEREPLAATS No. 69, nagelaten door Oeds Annes Dantuma, bij Ybele Teunis vd Veen bewoond
1840 HUIZING en HERBERG te Veenwouden in de buren, bij de weduwe van Eelke Edzes Westra in gebruik
1840 HERBERG aan de straatweg onder Bergum
1841 BOEREPLAATS aan de Heidstreek onder Bergum, No. 23, in gebruik bij Egbert Hendriks van der Laan

Boelguodden 1750 - 1840

1799 Binne Klazes
1809 Rixtje Yges
1810 Executeur J. Westra
1814 D. G. Manger, Schierstins
1823 T. Feenstra, bij Rienk K. Boskma
1826 Houtveiling
1828 Melle Folkerts Riemersma
1830 Sybrandus Lambertus Huizinga
1831 Trijntje Eelses Heidelberg
1831 Franciscus Floris Antonides
1835 Thomas Pieters Eijsinga
1835 Gertje Klazes Koop
1836 Pieter Uilkes van der Wal
1837 Age Lykeles Haarsma
1839 15 Weiden wel gewonnen hooi
1840 Oeds Annes Dantuma
© 2016 VDVEEN.NET