Feanwâldsterwâl
Quotisaasje 1749

Quotisaasje Feanwâlden 1749

Alfabetysk oardere

NammeFolwBernBelBerop en oanmerkings
AEtse Douwes20 £ 10:9:- oud bijekorvemaaker
Abram Romkes32£ 11:13:- arbeider
Albert Hanses20£ 12:3:- arbeider
Ale Willems40£ 18:13:- veenbaas gering vermogen
Alle Gosses10£ 7:7:- arbeider en vrijgesel
Ank Jacobs en Gertje Jacobs20£ 9:9:- twee vrijgesellen
Aucke Botes31£ 18:3:- veenbaas
Aucke Pytters52£ 30:3:- wagenmaker
Beern Willems32£ 25:-:- herbergier gering
Beernt Jans weduwe31£ 6:16:- ZB arm
Benjamin Baayes22£ 22:1:- smid klein vermogen
Binne Lieppes21£ 22:15:- welgestelde kleine boer
Bocke Lieuwes35£ 11:13:- schuitevaarder gering
Claas Eebes10£ 11:1:- praamschuiver
Claas Douwes32£ 26:-:- scheepstimmerman
Claas Lieuwes33£ 50:14:- kleine boer welgesteld
Claas Folckes20£ 19:16:- arbeider welgesteld
Claas Martens43£ 55:6:- boer welgesteld
Cornelis Bouwes40£ 45:17:- boer welgesteld
Cornelis Wybes24£ 14:3:- arbeider gering vermogend
Cornelis Alberts40£ 21:13:- veenbaas
Doeye Martens21£ 27:19:- veenbaas
Eebe Claases21£ 14:1:- arbeider
Eevert Claases weduwe13£ 5:4:- ZB arm
Egbert Hotses42£ 48:3:- boer welgesteld
Egbert Folckes10£ 14:4:- boer
Fedde en Hendrik Martens60£ 76:12:- rijke boeren
Feddrik Andrys10£ 11:17:- arbeider vrijgesel
Frans Melles10£ 4:17:- arbeider vrijgesel
Frans Gerryts22£ 6:16:- ZB arm
Freerk Ruirds20£ 27:14:- boer welgesteld
Gaatse Rotgers24£ 11:13:- schoenmaker
Geele Geerts24£ 29:11:- veenbaas
Geele Lieuwes34£ 40:9:- veenbaas welgesteld
Gelt Sjoeks23£ 28:15:- timmerman wint de kost
Gerben Bouwes50£ 58:15:- boer rijk
Gerk Pytters41£ 22:9:- koemelker
Gerryt Jacobs24£ 28:2:2schipper
Gerryt Rintjes43£ 38:19:- kleine boer
Gertje en Ank Jacobs20£ 9:9:- ZB twee vrijgesellen
Gosse Foppes10£ 10:2:- veenbaas
Haaye Sygers30£ 38:7:- boer rijk
De erven van Harmen Jouwerts40£ 60:9:- welgestelde boeren
Harmen Beernts10£ 11:17:- veenbaas
Harmen Dirks31£ 20:13:- timmerman gering
Harmen Sierks33£ 16:17:- arbeider
Hattum Pytters20£ 11:9:- smidsknegt
Hed Heds41£ 11:13:- arbeider oud arm
Heere Jans34£ 11:13:- arbeider gering
Heere Johannes21£ 9:1:- arbeider arm
Hendrik Gabes32£ 15:3:- praamschuiver
Hendrik Jans10£ 4:17:- arbeider vrijgesel
Hendrik Jeremias22£ 11:13:- arbeider arm
Hendrik Jacobs21£ 28:9:- veenbaas
Henne Jans30£ 20:8:- veenbaas
Henne Metskes25£ 14:13:- arbeider gering vermogend
Hiltje Beernts10£ 3:12:- ZB weduwe voormaals al onderhoud
Hotse Eyberts20£ 18:1:- koemelker redelijk
Hylke Jacobs43£ 11:13:- arbeider swaar huisgesin
Hylke Wierds30£ 19:18:- schoenmaker gering
IJe Folckes weduwe22£ 34:9:- ZB welgesteld
Jacob Gerryts41£ 35:12:- ontvanger van het dorp
Jacob Hessels20£ 31:7:- ZB rijke burger
Jan Folckes42£ 41:17:- veenbaas vrij welgesteld
Jan Hendriks42£ 14:3:- arbeider arm
Jan Jacobs32£ 23:4:- arbeider
Jan Jansen20£ 8:9:- arbeider oud arm
Jan Jeltes21£ 14:5:- arbeider
Jan Jeremias10£ 4:17:- arbeider vrijgesel
Jan Lammerts50£ 20:15:- arbeider
Jan Oenes23£ 17:15:- boer sober
Jan Pytters21£ 14:5:- prediker Mennonieten
Jan Pytters33£ 55:7:- tolman welgesteld
Jan Pytters Boustra30£ 16:1:- schoolmeester
Jan Rienks13£ 8:9:- ZB geweesen bakker arm
Janke Eebes20£ 7:4:- weduwe weinig vermogen
Jelle Claases20£ 8:9:- ZB arm oud soldaat
Jeltje Jelmers20£ 5:4:- ZB weduwe arm
Jentje Claases30£ 18:6:- arbeider
Jeremias Rienks60£ 15:13:- arbeider arm
Johannes Ypes40£ 31:3:- boer goed beslag
Johannes Rinses10£ 15:15:- ZB redelijk welgesteld oud
Joost Sybes10£ 6:17:- schoenmaker
Jouwert Gerryts10£ 13:4:- ZB welgesteld vrijgesel
Jurjen Tjeerds41£ 12:3:- arbeider
Liebbe Dids30£ 12:1:- arbeider
Lieuwe Claases weduwe10£ 5:12:- ZB oud bestaande reedelijk
Lieuwe Watses10£ 7:7:- arbeider vrijgesel
Lykle Ritskes46£ 16:13:- arbeider groot huisgesin
Lykle Jans21£ 10:11:- arbeider
Marten Ballings10£ 11:17:- ZB welgesteld vrijgesel
Marten Beernts21£ 10:1:- arbeider
Marten Johannis42£ 44:3:- boer welgesteld
Martinus Folckes10£ 13:4:- ZB welgesteld vrijgesel
Melle Dirks32£ 24:-:- veenbaas welgesteld
Melle Wygers41£ 14:13:- arbeider
Meynt Pytters10£ 5:17:- ZB vrijgesel
Minne Feyes33£ 23:17:- veenbaas
Nolle Bouwes21£ 17:16:- jonge bakker
Oeds Andries34£ 29:16:- veenbaas
Oeds Rinnerts weduwe11£ 5:4:- ZB gering vermogen
Pier Piers20£ 8:9:- arbeider
Pope Sytses12£ 8:1:- arbeider
Pytter van der Ley24£ 19:17:- veenbaas
Pytter Heeres31£ 14:13:- arbeider
Pytter Piers21£ 10:11:- arbeider
Pytter Jurjens weduwe32£ 16:15:- ZB weinig vermogen
Rein Hendriks21£ 11:11:- arbeider
Rienk Daniels31£ 27:3:- boer sober
Rinse Johannis40£ 48:17:- boer welgesteld
Rixtje Lieuwes33£ 6:16:- ZB weduwe gering vermogen
Rodmer Jurjens11£ 6:9:- arbeider gering
Romke Tjallings22£ 39:19:- veenbaas welgesteld
Rommert Symens22£ 11:13:- arbeider
Ruird Ruirds13£ 63:1:- boer rijk
Ruird Freerks24£ 11:13:- arbeider arm
Sely Martens20£ 19:16:- ZB weduwe welgesteld
Sipke Gabes weduwe51£ 12:1:- ZB gering vermogen
Sybren Romkes44£ 11:13:- arbeider arm
Teye Popes40£ 15:13:- schoenmaker
Theunis Melles10£ 7:7:- arbeider vrijgesel
Theunis Piers21£ 12:1:- arbeider
Theunis Claases20£ 8:9:- arbeider onvermogend
Thys Haayes23£ 12:13:- arbeider gering vermogend
Tjeerd Feyes10£ 12:12:- ZB vrijgesel welgesteld
Tjepke Wobbes20£ 24:11:- koemelker welgesteld
Tjerk Claases23£ 15:3:- praamschuiver
Tjerk Geerts34£ 51:6:- bakker welgesteld
Trijntje Fransen10£ 8:7:- ZB vrijgesel klein vermogen
Wichman Haayes50£ 43:9:- boer welgesteld
Willem Jans22£ 26:7:- schoenmaker
Willem Ruirds40£ 60:9:- boer rijk
Wipke Hayes10£ 3:12:- ZB weduwe arm
Wyger Cornelis24£ 11:13:- arbeider
Yble Geerts30£ 17:16:- praamschuiver
Ykjen Wybes10£ 5:2:- ZB oude vrijster wint de kost
Zeth Hendriks25£ 11:13:-kuiper arm

Gesinnen: 137
Ynwenners: 521
Wêrfan folwoeksen: 341, bern: 180

© 2016 VDVEEN.NET