Feanwâldsterwâl
Oer it doarp Feanwâlden

Oer it doarp Feanwâlden

Lêzing fan Fokke Jacobs Hamstra

De oarspronkelike tekst fan Fokke Hamstra út 1938, ta beskikking steld troch Bouke Procee. Yn de Ljouwerter Krante fan 15 Febrewaris itselde jier stiet in artikel oer de lêzing, sjoch by kranten

© 2016 VDVEEN.NET