vdVeen Genealogy

Harmen Wybes de Jong

No Picture
Born :
Saterday October 28, 1797 in Surhuisterveen
Deceased :
Monday November 8, 1869 in Veenwouden
Child of :
See birth certificate
Married :
Friday August 12, 1825 in Rinsumageest with
Children :

Birth certificate

Harmen Wybes is net doopt. Foar it houlik mei Gertje Jans de Boer yn 1825 is in akte fan bekendhyd opmakke, de 7 tsjúgen ferklearje: '..dat Harmen Wiebes de Jong, van beroep bakkersknecht wonende te Driesum, een Zoon is van Wiebe Jans de Jong en Ybeltje Harmens van Houten, Echtelieden landbouwers te Surhuisterveen, en dat hij aldaar den 28sten der maand October des jaars 1797 is geboren..' Boarne: Huwelijksbijlagen Dantumadeel 1825, akte nr. 27 (FS2870)

Marriage certificate

Huwelijksakte grietenij Dantumadeel 1825 12 augustus 1825, akte nr. 27 Harmen Wybes de Jong, oud 27 jaren, bakkersknecht, geboren te Surhuisterveen, laatst woonachtig geweest te Dokkum, doch sedert den 12den mei jongstleden woonachtig te Driesum Zoon van Wybe Jans de Bong, landbouwer, en Ybeltje Harmens van Houten, echtelieden, woonachtig te Surhuisterveen Geassisteerd van gemelde zijne ouders, en gemunieerd met een attest van voldoening aan de Nationale Militie, benevens eene acte van bekendheid constateerende den tijd zijner geboorte En Geertje Jans de Boer oud 27 jaren, buiten bedrijf, geboren en wonende te Veenwouden Dochter van Jan Willems de Boer, landbouwer woonachtig te Veen- wouden en van wijlen Geertje Ebeles de Boer, overleden, in tijden echtelieden Geassisteerd van gemelde hare vader, en gemunieerd met een extract uit het doopboek gehouden bij de Hervormde gemeente van Veenwouden constateerende den tijd harer geboorte, benevens een extract uit de aangaven van overlijden constateerende het over- lijden harer moeder Tsjúgen: allen aan de Comparanten niet vermaagschapt of verwant

Dead certificate

Overlijdensakte gemeente Dantumadeel 1869 Aangiftedatum 10 november 1869, akte nr. 128 Harmen Wybes de Jong, overleden 8 november 1869, oud 71 jaren, landbouwer, geboren te Surhuisterveen, wonende te Veenwouden, overleden aldaar in het huis No. 88 Weduwnaar van gertje Jans de Boer Zoon van Wybe Jans de Jong en Iebeltje Harmens van Houten, beide overleden Comparanten: Jitze Sytzes Jagersma, 68, en Sierk Rudmers van der Veen, 55, dagloners wonende te Veenwouden, geburen, geen aanverwanten des overledenen

Life

Volkstelling Dantumadeel 1829 Veenwouden huis nr. 13, 1 gezin, 6 personen 1. Harmen Wybes de Jong, 32, geb. Surhuisterveen, gehuwd, bakker 2. Gertje Jans de Boer, 32, geb. Veenwouden, gehuwd, zonder beroep 3. Jan Harmens de Jong, 2, geb. Veenwouden 4. Wybe Harmens de Jong, 3 dagen, geb. Veenwouden 5. Gertje Harmens de Jong, 3 dagen, geb. Veenwouden 6. Eetse Rinzses Post, 24, geb. Kollum, ongehuwd, bakkersknecht Volkstelling Dantumadeel 1839 Veenwouden huis nr. 114, 1 gezin, 8 personen 1. Harmen Wybes de Jong, 42, geb. Surhuisterveen, gehuwd, bakker 2. Gertje Jans de Boer, 42, geb. Veenwouden, gehuwd, zonder beroep 3. Jan Harmens de Jong, 12, geb. Veenwouden 4. Wybe Harmens de Jong, 10, geb. Veenwouden 5. Albert Harmens de Jong, 8, dagen, geb. Veenwouden 6. Geert Harmens de Jong, 5, geb. Veenwouden 7. Willem Harmens de Jong, 2, geb. Veenwouden 8. Trijntje Rinzes Veenstra, 24, geb. Surhuisterveen, ongehuwd, dienstmeid

Judicial

Strafzaak Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, 10 juli 1848 Beklaagde: Harmen Wybes de Jong, bakker te Veenwouden Aard van het misdrijf: Vervoer uit de eene grietenij in eene andere van brood zonder billet en duplicaat billet van invoer Vonnis: 15 Gulden boete en kosten invorderbaar bij lijfsdwang en confiscatie der goederen

Notarial

Notariele akte Tietjerksteradeel 1825 Notaris Paulus Marius Beuckens Braunius te Bergum, 28 december 1825 provisionele en finale toewijzing van een huis te Veenwouden, koopsom fl. 845,- Verkopers: Antje Sybrens Koop, egtgenote van Jan Geerts Venema, veenbaas, Elisabeth Sybrens Koop, meerderjarig en ongehuwd, Klaas Sybrens Koop, slagter, en Pieter Sybrens Koop, koopman, alle woonachtig te Veenwouden Koper Harmen Wybes de Jong, bakker te Veenwouden
Eene voortreffelijke en tot de meeste affaires zeer geschikte huizinge en schuure met de hovinge en tuin, boomen en plantagie, voorzien van regenwaterbak, put, stalling voor koeijen en paarden, gequoteerd nummer 13, door den mede verkooper Klaas Sybrens Koop bewoond en gebruikt, den 12den Meij 1826 vrij te aanvaarden, hebbende Uilke Alles van der Wal ten oosten, de vaart ten zuiden, Hendrik Blumers ten westen, en Johannes Jans Jansma ten noorden, belast aan de oost en zuidkant met het onderhoud van de weg voor zoverre nevens strekt en bijbehoort. Provisioneel bod fl 606,- door Thomas Pieters Eijsinga.
Notariele akte Achtkarspelen 1826 Notaris Reinder Buysing te Augustinusga, 19 mei 1826 Obligatie, kapitaal fl. 1400,- Schuldenaar Harmen Wybes de Jong wonende te Veenwoudsterwal Schuldenaar Gertje Jans de Boer wonende te Veenwoudsterwal Schuldeiser Hepke Egberts Buma wonende te Surhuizum Borg Wybe Jans de Jong wonende te Surhuisterveen Borg Jan Willems de Boer wonende te Veenwouden Notariele akte Tietjerksteradeel 1830 Notaris Gerrit Wilhelmij te Bergum, 24 mei 1830 Obligatie, kapitaal fl. 450,- Schuldenaar Harmen Wybes de Jong wonende te Veenwouden Schuldeiser de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente wonende te Veenwouden Kadastrale Akte Veenwouden 1832 Minuutplan Veenwouden A1 Eigenaar Harmen Wybes de Jong wonende te Veenwouden Perceel A1, Huis en Erf, opp. 450, klasse 1, bel. 36 Notariele akte Schiermonnikoog 1848 Notaris Addick Adrianus Land te Schiermonnikoog, 10 februari 1848 Koopakte van een huis en erf te Veenwoudsterwal, koopsom fl. 180,- Verkoper in kwaliteit Anthon Hubers wonende te Dokkum Koper Harmen Wiebes de Jong wonende te Veenwoudsterwal Notariele akte Dantumadeel 1849 Notaris Willem van Riesen te Rinsumageest, 15 november 1849 Obligatie, kapitaal fl. 550,- Schuldenaar Sipke Jans Steensma wonende te Veenwouden Schuldeiser Harmen Wybes de Jong wonende te Veenwoudsterwal onder Veenwouden Notariele akte Dantumadeel 1857 Notaris Willem van Riesen te Rinsumageest, 17 november 1857 Koopakte van een huis met hooiberg, erf, tuin en appelhof, koopsom fl. 1250 Verkoper Fokke Jacobs van der Ploeg wonende te Veenwouden Koper Harmen Wybes de Jong wonende te Veenwouden Notariele akte Dokkum 1868 Notaris Gerben Posthuma te Dokkum, 18 november 1868 Koopakte van een huis en schuur te Bergum, koopsom fl. 1200,- Verkoper Grietje Thomas Boersma wonende te Rinsumageest, weduwe van Wybe Harmens de Jong Koper Harmen Wybes de Jong wonende te Veenwouden
If you have questions, remarks, or additional information about Harmen Wybes de Jong, then please use the Contact form

©2013 vdVeen Genealogy