vdVeen Genealogy

Egbert Lubberts van Wieren

No Picture
Born :
Friday March 23, 1821 in Rijperkerk
Deceased :
Wednesday November 8, 1899 in Veenwouden
Child of :
See birth certificate
Married :
Saterday May 10, 1845 in Bergum with

Birth certificate

Geboorteakte grietenij Tietjerksteradeel 1821 Aangiftedatum 26 maart 1821, akte nr. 53 Egbert van Wieren, geboren op 23 maart 1821 in Zoon van Lubbert Gerbens van Wieren, winkelier te Rijperkerk, en Baukje Egberts Westra, zijne wettige huisvrouw comparanten: Jurjen Gerrits Nieuwland, 49, koemelker aldaar, en Jan Wadman, 48, kastelein te Bergum

Marriage certificate

Huwelijksakte grietenij Tietjerksteradeel 1845 10 mei 1845, akte nr. 15 Egbert Lubberts van Wieren, oud 24 jaren, boerenknecht, geboren te Rijperkerk, wonende te Bergum Zoon van Lubbert Gerbens van Wieren, koemelker te Rijperkerk, hier tegenwoordig en toestemmende, en van Baukje Egberts Westra, overleden En Sijke Jans de Jong, oud 28 jaren, dienstmeid, geboren te Kollumerzwaag, wonende te Veenwouden Dochter van Jan Jans de Jong en Geertje Hendriks van der Veen, beide overleden Tsj├║gen: gjin famylje of bekenden

Dead certificate

Overlijdensakte gemeente Dantumadeel 1899 Aangiftedatum 10 november 1899, akte nr. 147 Egbert Lubberts van Wieren, overleden 8 november 1899, oud 78 jaren, geboren te Rijperkerk, wonende en overleden te Veenwouden Weduwnaar van Sijke Jans de Jong Zoon van Lubbert Gerbens van Wieren en Baukje Egberts Westra, beide overleden comparanten: Jacob Zijlstra, 49, arbeider te Bergum, en Feije Hoekstra, 39, arbeider te Veenwouden

Notarial

Notariele akte Leeuwarderadeel 1845 Notaris Gauke Bakker te Huizum, 20 mei 1845 Obligatie, kapitaal fl. 120,- Schuldenaar Egbert Lubberts van Wieren, bouwbedrijf, wonende te Bergum, gehuwd met Sijke Jans de Jong Schuldeiser Johan Georg Pater, keurmeester, wonende te Leeuwarden Notariele akte Dantumadeel 1846 Notaris Paulus Hiacinthius Eekma te Driesum, 24 februari 1846 Koopakte van een huis met erf, landerijen en een poel te Twijzel, koopsom fl. 375,- Verkoper Egbert Lubberts van Wieren wonende te Veenwouden Koper Hendrik Ypes van der Veen wonende te Kooten Notariele akte Tietjerksteradeel 1846 Notaris Adrianus Alma te Bergum, 23 maart 1846 Koopakte van een stuk bouwland te Bergum, koopsom fl. 370,- Verkoper Klaas Roels Wyminga wonende te Hardegarijp Koper Romke Wiegers Grijpstra wonende te Bergum Koper Egbert Lubberts van Wieren wonende te Bergum
Een perceel bouwland onder Bergum aan de Zwettedijk, kadastraal Bergum sectie A nummer 393, groot 99 roede 90 el.
Notariele akte Tietjerksteradeel 1849 Notaris Adrianus Alma te Bergum, 17 januari 1849 Provisionele en finale toewijzing van een huis onder Bergum, koopsom fl. 1004,- Verkoper Pieter Folkerts Kuipers wonende onder Bergum, gehuwd met Foekje Jans Venema Koper Egbert Lubberts van der Wieren wonende onder Bergum
Een huizing geq. nr. 42 met erf, tuin en boomgaard, en een hok, staande en gelegen onder Bergum aan den Heidstreek, kad. A506 5.60are, A507 22.70are, A508 7.20 are, hebbende tot naastlegers ten oosten het Kuikhornster bosch, ten zuiden Jitse Adzers de Vries, ten westen Gerk Klazes van der Veen met eene massale haag, en ten noorden den Zwettedijk, belast met het onderhoud van de dijk over de halve breedte, en met een jaarlijkse grondpacht van fl. 1,50 aan Taeke Roels Zijlstra te Eestrum. Aankomst contract van scheiding 30 november 1843 gepasseerd bij notaris Tromp.
Notariele akte Tietjerksteradeel 1851 Notaris Adrianus Alma te Bergum, 4 januari 1851 Koopakte van een huis te Bergum, koopsom fl. 700,- Verkoper Egbert Lubberts van Wieren wonende te Bergum Koper Jitze Adzers de Vries wonende te Bergum Notariele akte Tietjerksteradeel 1859 Notaris Adrianus Alma te Bergum, 5 januari 1859 Koopakte van een huis en enig land te Bergum, koopsom fl. 3200,- Verkoper Repke Jacobs Boonstra wonende te Bergum Koper Egbert Lubberts van Wieren wonende te Bergum
Een boerehuizinge met schuur onder Bergum aan de Heidstreek, kadastraal Bergum sectie A nummers 401 en 402, huis en erf, en nummer 400, weid en bouwland.
Notariele akte Tietjerksteradeel 1859 Notaris Adrianus Alma te Bergum, 11 mei 1859 Obligatie, kapitaal fl. 1600,- rente 5% Schuldenaar Egbert Lubberts van Wieren, landbouwer onder Bergum Schuldeiser Minnert Jager, zonder bepaald beroep te Bergum Tot hypotheek gesteld:
  1. Een boerehuizinge met schuur en erf, benevens 2 percelen bouw en weidland, kadastraal Bergum sectie A nummers 400, 401, 402 en 404, , reeds bezwaard met een schuld van fl. 1500,- ten voordele van Aldert Hietkamp te Akkerwoude.
  2. Een perceel bouwland aan de Zwette onder Veenwouden, sectie B nummer 89.
  3. De onverdeelde helft in een perceel dito onder Bergum aan de Zwette, sectie A nummer 393 1062 en 1063.
Notariele akte Tietjerksteradeel 1861 Notaris Walle Tromp te Bergum, 1 oktober 1861 Koopakte van 2 percelen bouwland te Bergum en Veenwouden, koopsom fl. 1400,- Verkoper Egbert Lubberts van Wieren wonende te Bergum Koper Andries Berends Appol wonende te Veenwouden
If you have questions, remarks, or additional information about Egbert Lubberts van Wieren, then please use the Contact form

©2013 vdVeen Genealogy