vdVeen Genealogy

Sijds Jans Kamstra

Born :
Tuesday October 6, 1891 in St. Annaparochie
Deceased :
Monday November 17, 1958 in Hoornsterzwaag
Child of :
Married :
Thursday June 17, 1920 in Schoterland with
Children :

Birth certificate

Geboorteakte Het Bildt 1891 Aangiftedatum 6 oktober 1891, akte nr. 188 Syds Kamstra, geboren 6 oktober 1891 te st. Annaparochie Zoon van Jan Kamstra, oud 25 jaren, werkman wonende te Sint Annaparochie, en zijne echtgenoote Trijntje Stienstra, zonder beroep Comparanten: Johannes van der Kuur, 34, werkman te st. Annaparochie Hendrik Niemeyer, 33, beambte te st. Annaparochie

Marriage certificate

Huwelijksakte Schoterland 1920 datum: 17 juni 1920, akte nr. 96 Syds Kamstra, oud 28 jaar, arbeider, geboren te St. Annaparochie, wonende te Jubbega Schurega Zoon van Jan Kamstra, veehouder, wonende te Jubbega Schurega, en Trijntje Stienstra, overleden En Trijntje van der Wal, oud 23 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Hoornsterzwaag Dochter van Linze van der Wal, overleden, en Akke Plantenga, zonder beroep, wonende te Hoornsterzwaag "Voorts hebben de bruidegoms vader, oud 54 jaren, en de moeder der bruid, oud 49 jaren, hierbij tegenwoordig, mij verklaard in dit huwlijk toe te stemmen" Tsjúgen: 2 amtenaren fan Nijehaske

Dead certificate

Overlijdensakte Schoterland, 1958 Aangiftedatum ?? ?? 1958, akte nr. ?? Syds Kamstra, overleden 17 November 1958 te Hoornsterzwaag boarne: rouwadfertinsje Friesche Koerier 1958.11.19

Life

Yn dit hús, Tsjerkepaed 8, Hoarnstersweach, hawwe de Kamstra's jierrenlang wenne. Nei it ferstjerren fan pake Syds Kamstra, hat ien fan de bern it spultsje oernaam, en wenne beppe Tryntsje der rjocht tsjinoer, op Tsjerkepaed 3. It hûs op de foto bestiet net mear, yn de jierren '70 is it ôfbrutsen foar nijbouw.

Death

If you have questions, remarks, or additional information about Sijds Jans Kamstra, then please use the Contact form

©2013 vdVeen Genealogy